CompanyM

Workshop Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker is een werknemer die de werkgever ondersteunt bij het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden in een bedrijf. In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat alle bedrijven een preventiemedewerker moeten aanstellen. De preventiemedewerker is belast met minimaal de volgende drie taken:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E en Plan van Aanpak (PvA);
 • Adviseren aan en nauw samenwerken met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of ondernemingsraad (OR) over de verbetermaatregelen;
 • (mede) Uitvoeren van de maatregelen (PvA) die volgen uit de RI&E.

Daarnaast kan de preventiemedewerker een bijdrage leveren aan het arbobeleid en de daarmee samenhangende bepalingen, specifiek met betrekking tot preventie (bijvoorbeeld voorlichting geven). De preventiemedewerker is gesprekspartner en adviseur voor belanghebbenden en deskundigen. De precieze taken van de preventiemedewerker zullen afgestemd moeten worden op de vraag vanuit de organisatie.

Workshop Preventiemedewerker

De workshop beslaat twee keer een halve dag en wordt verzorgd bij u op locatie of op inschrijving bij Enrgy op locatie.

Inhoud dagdeel 1:

 • Taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker;
 • Wet- en regelgeving: In het onderdeel wet- en regelgeving wordt de arbeidsomstandighedenwet, het Arbo besluit, Arbo regelingen en de NEN- normen behandeld.;
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van aanpak: In het onderdeel RI&E worden de wettelijke eisen, de vormgeving en de voortgang van de RI&E behandeld.

Inhoud dagdeel 2:

 • Evalueren en bespreken van de opdrachten van dag 1;
 • Borging doorlopend invulling geven aan je taken van preventiemedewerker;
 • Arbeidsrisico's: Alle arbeidsrisico's die voorkomen binnen uw bedrijf (klimaat, repeterende bewegingen, agressie en geweld).;
 • Hoe kan je op een leuke wijze invulling geven aan je taken als preventiemedewerker?

Resultaat

Na het volgen van de workshop Preventiemedewerker heeft de deelnemer voldoende kennis van Arbozorg (veiligheid, gezondheid en welzijn) om de functie van preventiemedewerker effectief en efficiënt in te kunnen vullen. Daarnaast heeft de preventiemedewerker nagedacht over verdere invulling van de functie naast de verplichte taken vanuit de Arbowet.

Bekijk ook onze andere trainingen en workshops

In-company training voor uw bedrijf?

Neem contact met ons op Of bel: 020 - 8916 160

‘Op al onze trainingen en workshops zijn de algemene voorwaarden van de Enrgy in Business Group van toepassing’

 • LinkedIn

Stuur een bericht